Informatie voor (ouders van) cliënten

Horen en spreken zijn de belangrijkste communicatiemiddelen van mensen. Bij problemen op dit gebied verlopen contacten met anderen moeizamer, waardoor je het risico loopt sociaal geïsoleerd te raken. Het niet of slechter horen van omgevings- en waarschuwingsgeluiden kan een gevoel van onveiligheid geven. Het Audiologisch Centrum (AC) is gespecialiseerd in onderzoek en advies bij gehoorproblemen en taal-/spraakproblemen. Indien nodig wordt revalidatie en begeleiding geboden aan kinderen en volwassenen. Bij een AC werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk en psychologie/orthopedagogiek. Soms is er ook een (psycho)linguïst of spraak-taalpatholoog werkzaam.

Er vindt (vaak multidisciplinair) onderzoek plaats naar de ernst, oorzaken en gevolgen van gehoor- en/of taal-/spraakproblemen. Verder kan men voor problemen als tinnitus (oorsuizen), hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) en auditieve-verwerkingsproblemen eveneens bij een AC terecht.

Voor onderzoek en begeleiding door het Audiologisch Centrum is een verwijzing nodig van een arts, bijvoorbeeld een huisarts. Deze kan verwijzen op verzoek van ouders, maar ook van bijvoorbeeld een behandelend logopedist, een fysiotherapeut of een peuterspeelzaal. De kosten van een bezoek aan het AC worden doorgaans vergoed door de zorgverzekeraar. Voor vragen over vergoeding van de kosten kan men terecht bij de zorgverzekeraar.

Hier zijn de adressen van de bij de FENAC aangesloten AC's te vinden.