Onderzoek & Ontwikkeling

Het AC is een expertisecentrum dat excellente diagnostiek, revalidatie en kortdurende behandeling en begeleiding biedt aan mensen met problemen rondom gehoor en evenwicht en/of de taal- en spraakontwikkeling. De medewerkers van het AC zijn goed geschoolde professionals die voortdurend kritisch zijn op de kwaliteit van hun aanbod en ernaar streven dat aanbod steeds te verbeteren, te verfijnen en te vernieuwen. Voor een deel doen zij dat door gebruik te maken van resultaten van onderzoeks- en ontwikkeltrajecten die hun nieuwe kennis en inzichten opleveren. De FENAC heeft speciaal hiervoor het aandachtsgebied Onderzoek & Ontwikkeling opgezet. Op deze pagina treft u een aantal documenten aan die voortkomen uit diverse O&O-trajecten.

 

Gehoor in Onderzoek (2006 t/m 2020)

Gehoor in Onderzoek is een jaarlijks verschijnende brochure met een actueel overzicht van al het wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd rondom gehoor en gehoorproblemen. Dit onderzoek is ingedeeld in vijf hoofdcategorieën, te weten Fundamenteel onderzoek, Preventie, Diagnostiek, Genezen, behandelen en begeleiden, en Maatschappelijke participatie. Gehoor in Onderzoek is een initiatief van het HoorPlatform en wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de FENAC. Samensteller: Nic van Son.

De samensteller probeert ieder jaar weer al het lopende onderzoek te achterhalen. Mocht uw onderzoek niet in deze brochure voorkomen, meldt u dit dan aan Nic van Son.

 

Dutch Position Statement "Kinderen met Luisterproblemen" (2017)

(Inter)nationaal is er discussie over de vraag of auditieve verwerkingsproblemen (AVP) gezien moeten worden als een unieke klinische diagnose en over de meest geschikte diagnosticering en verwijzing van kinderen in deze doelgroep. Binnen de AC’s wordt mede hierdoor verschillend omgegaan met kinderen met zogenaamde onverklaarde luisterproblemen.

In de afgelopen jaren hebben Margreet Luinge, Ellen de Wit en Karin Neijenhuis in samenwerking met de FENAC gewerkt aan een Position Statement om vast te stellen over welke aspecten rondom kinderen met onverklaarde luisterproblemen de professionals het met elkaar eens zijn. Hiervoor zijn zij op diverse manieren in gesprek gegaan met die professionals en hebben zij de relevante wetenschappelijke vakliteratuur grondig geanalyseerd. Het resultaat is het eerste Dutch Position Statement “Kinderen met Luisterproblemen” dat als doel heeft om professionals handvatten te bieden bij het identificeren, diagnosticeren en behandelen van kinderen met luisterproblemen.

Reacties? Stuur uw e-mail naar Nic van Son.